តម្លៃ

ខ្ពស់ រដូវ​កាល 3300 ស​ប្តា​ហ៍​ចាយ​ប្រាក់​អឺ​រ៉ូ

រដូវ​កាល​មធ្យម 2600 ស​ប្តា​ហ៍​ចាយ​ប្រាក់​អឺ​រ៉ូ

រដូវ​ទាប 1800 ស​ប្តា​ហ៍​ចាយ​ប្រាក់​អឺ​រ៉ូ

Leave a Comment